Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

Spoločnosť vznikla 18.12.2012 schválením prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán je multiodborovou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ako aj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSLAZ).

Členmi spoločnosti sú najmä lekári a sestry viacerých špecializácií, ktorých spoločným zaújmom je liečenie rán.

Zmyslom a cieľom spoločnosti je najmä edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, organizácia odborných seminárov, prednášok a podujatí v uvedenej oblasti. Ďalšími cieľmi je šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami a inými subjektmi na poli zdravotníctva.

iconVýročná správa za rok 2013

Výbor spoločnosti

Dozorná rada:

  • prof. MUDr. Jagienka Jautová,PhD
  • doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
  • MUDr. Marián Rošák

Správa pre Ministerstvo zdravotníctva SR

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Predseda kategorizačnej komisie
pre špeciálne zdravotnícke materiály

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

V Martine, 12.11.2014

Vážený pán predseda kategorizačnej komisie,

Výbor SSPLR na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.10.2014 okrem iného prejednával aj podnety poskytovateľov podtlakovej terapie ohľadom úhrad na základe nových preskripčných obmedzení. Podtlaková terapia sa v klinickej praxi používa v liečbe rán stále častejšie a jej indikácie zasahujú takmer do všetkých chirurgických odborov, niektorých internistických odborov, oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a dermatológie. Posledná zmena preskripčných obmedzení vedie v praxi k nezmyselným prekladom pacientov indikovaných na podtlakovú terapiu z nemocničných oddelení odborov, ktoré ju už nemôžu indikovať a poskytovať, na pracoviská chirurgických odborov. Najčastejšie sa jedná o gynekologických a urologických pacientov so závažnejšími komplikáciami operačných rán (dehiscencia, infekt, „open abdomen“, protrahované hojenie ap.), dermatologických pacientov s rozsiahlymi vredmi predkolenia, pacientov liečených na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) s problémovými ranami a interných a geriatrických pacientov s rozsiahlymi dekubitmi. Títo pacienti musia byť v súčasnosti za účelom aplikácie podtlakovej terapie hospitalizovaní na chirurgii, keďže podľa súčasných preskripčných obmedzení nemôže byť táto terapia na vyššie uvedených pracoviskách vykazovaná a uhrádzaná. Vedie to k zbytočnému obsadzovaniu chirurgických lôžkových kapacít pacientmi, ktorí môžu byť liečení na príslušných oddeleniach. V prípade pacientov OAIM to však ani nie je možné.

Na základe prehodnotenia vyššie uvedených skutočností výbor SSPLR predkladá kategorizačnej komisii MZSR nasledujúci podnet:

Navrhujeme upraviť podmienky preskripčných obmedzení podtlakovej terapie tak, aby ju v nemocniciach aj naďalej indikoval a riadil lekár - chirurg v rámci nemocničných konziliárnych služieb príslušného chirurgického odboru ako sú chirurgia, traumatológia, ortopédia, kardiochirurgia, cievna chirurgia a plastická chirurgia. Ďalej navrhujeme, aby aplikácia, vykazovanie a úhrada podtlakovej terapie mohli byť realizované aj na pracoviskách mimo preskripčných obmedzení, na základe indikácie a následného sledovania odborníkov z chirurgických odborov.

S úctou,Vedecký sekretár výboru SSPLR
MUDr. Edward Huľo, PhD.

RÁNY A DEFEKTY logoRÁNY A DEFEKTY 2015
11. a 12. 6. 2015 Hotel Vitality, Třinec
iconViac info
Konferencia s medzinárodnou účasťou o hojení chronických rán, kožných defektov a reparácii tkanív


kostlivy68. chirurgický deň Kostlivého
5. 12. 2014, hotel SAFFRON - Radlinského 27 Bratislava

icon Program

Ústredná téma: „AKÚTNE STAVY V CHIRURGII, SÚČASNÉ TRENDY V LIEČBE CHRONICKÝCH RÁN“


Diabetic foot study Group
12. - 14.9.2014 Bratislava
Názov akcie: Nové poznatky vo všetkých aspektoch starostlivosti o diabetickú nohu


17. Konferencia EPUAP
27.- 29. 8. 2014 Štokholm, Švédsko


Téma: Prevencia a liečba preležanín - od narodenia až po smrť


ewma logoUchádzame sa o členstvo v EWMA
(European Wound Management Association)

V dňoch 14. - 16. 5. 2014 sa zástupcovia výboru SSPLR zúčastnili európskeho kongresu hojenia rán organizovaného európskou asociáciou hojenia rán (EWMA), v Madride, kde bola členom prezídia EWMA odovzdaná žiadosť o pridruženie SSPLR do EWMA a vytvorenie vzájomnej spolupráce.

Žiadosť bola prijatá na prehodnotenie výborom EWMA

Srdečne ďakujeme naším sponzorom za podporu.

Ak nám aj vy chcete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.


hartmann logo systagenix logo