Doc. MUDr. J

Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.
Vedecký sekretár SSPLR

Vzdelanie:

Jazyky:

Výskum:

Odborná prax a funkcie:

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Publikácie:

Celkove 212 záznamov, z toho 1 monografia (1992), 2 vysokoškolská učebnice, 1 skriptá slovenské, 1 skriptá anglické, publikácie zahraničné karentované 4, nekarentované 25, domáce 18, kapitoly zahraničné zborníky, monografie 16, citačné ohlasy spolu 131, z toho v citačných indexoch 100,